Hrvatska energetska regulatorna agencija

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) osnovana je Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 177/04 i 76/07), a nastavila je poslovati u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12, 68/18).

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti propisuje da je HERA samostalna, neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti.

Osnivač HERA-e je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. HERA za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru.

HERA-om upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća, a jedan njegov zamjenik. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od sedam godina, s mogućnošću još jednog izbora.

HERA ima stručne službe koje obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Agencije, a kojima rukovode stručni voditelji.

Organizacijska shema

Organizacijska shema Here

(klikni na gornju sliku za detaljniju shemu)

Upravno vijeće
Zamjenik predsjednika mr. sc. Željko Vrban, dipl. ing.
Član dr. sc. Nikola Vištica, dipl. ing.
Članica dr. sc. Alenka Kinderman Lončarević
Sektor za električnu energiju
Direktor dr. sc. Lahorko Wagmann, dipl. ing.
Sektor za plin i naftu
V. d. direktora Goran Babić, dipl. ing. univ. spec. oec.
Sektor za toplinsku energiju
Direktorica Suada Mustajbegović, dipl. ing. univ. spec. oec.
Služba za pravne i kadrovske poslove
Direktorica Ivana Kristić Marković, dipl. iur.
Služba za zajedničke poslove
Direktorica Suzana Garašić, dipl. oec.