Djelokrug rada HERA-e

Poslovi HERA-e su od interesa za Republiku Hrvatsku, a HERA ih obavlja na temelju javne ovlasti.

Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12, 68/18), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14, 102/15, 68/18), Statutom HERA-e i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Temeljni ciljevi regulacije energetskih djelatnosti su:
 • osiguranje objektivnosti, transparentnosti i nepristranosti u obavljanju energetskih djelatnosti
 • briga o provedbi načela reguliranog pristupa mreži/sustavu
 • donošenje metodologija za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki u tarifnim sustavima
 • uspostavljanje učinkovitog tržišta energije i tržišnog natjecanja
 • zaštita kupaca energije i energetskih subjekata
Regulacijom energetskih djelatnosti promiče se:
 • učinkovito i racionalno korištenje energije
 • poduzetništvo u području energetike
 • investiranje u energetski sektor
 • zaštita okoliša
Osnovni poslovi HERA-e su:
 1. izdavanje, produženje i prijenos dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti te privremeno i trajno oduzimanje dozvola,
 2. nadzor energetskih subjekata u obavljanju energetskih djelatnosti,
 3. nadzor provođenja odredbi o razdvajanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetski sektor i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti,
 4. nadzor odvojenog vođenja poslovnih knjiga, kako je propisano zakonom kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije,
 5. nadzor poštivanja zabrane subvencija između energetskih djelatnosti u skladu sa zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije,
 6. nadzor poštivanja načela transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti u radu operatora tržišta energije,
 7. davanje suglasnosti na opće akte organiziranja tržišta električne energije i opće akte organiziranja tržišta prirodnog plina,
 8. izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača energije te privremeno i trajno oduzimanje statusa povlaštenog proizvođača,
 9. donošenje metodologija, odnosno tarifnih sustava u skladu s ovim Zakonom, zakonom kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije,
 10. donošenje ili odobravanje cijena, iznosa tarifnih stavki i naknada u skladu s metodologijama, odnosno tarifnim sustavima iz točke 9. ovoga stavka,
 11. odobravanje planova investicija, razvoja i izgradnje sustava u skladu sa zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije,
 12. nadzor usklađenosti planova investicija, razvoja i izgradnje operatora prijenosnog sustava i operatora transportnog sustava s razvojnim planovima ENTSO-E i ENTSO-G,
 13. nadzor operatora prijenosnog, transportnog i distribucijskog sustava, odnosno vlasnika sustava, drugog energetskog subjekta ili korisnika sustava u pridržavanju obveza propisanih ovim Zakonom, zakonom kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije te Uredbom (EZ) 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima pristupa mreži za prekogranične razmjene električne energije (dalje: Uredba 714/2009) i Uredbom (EZ) 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima pristupa mrežama za transport prirodnog plina (dalje: Uredba 715/2009),
 14. suradnja s regulatornim tijelima država članica Europske unije i susjednih država te ACER-om u pogledu prekograničnih pitanja,
 15. suradnja s regulatornim i drugim tijelima u okviru Energetske zajednice u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Ugovora o Energetskoj zajednici,
 16. provođenje pravno obvezujućih odluka ACER-a i Komisije,
 17. podnošenje godišnjeg izvješća Hrvatskome saboru koje sadrži informacije o poduzetim aktivnostima i postignutim rezultatima vezano za djelokrug poslova iz stavaka 1. do 8. ovoga članka,
 18. izvještavanje drugih mjerodavnih državnih tijela, ACER-a, Komisije i drugih tijela Europske unije, odnosno podnošenje godišnjeg izviješća ACER-u i Europskoj komisiji koje sadrži informacije o poduzetim aktivnostima i postignutim rezultatima vezano za djelokrug poslova iz stavaka 1. do 8. ovoga članka,
 19. donošenje uvjeta kvalitete opskrbe energijom u skladu s važećim propisima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti,
 20. donošenje općih uvjeta opskrbe energijom,
 21. donošenje i nadzor nad metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu/sustav novih i za povećanje priključne snage/kapaciteta energetskih subjekata i krajnjih kupaca,
 22. provođenje analize troška i dobiti te pribavljanje mišljenja predstavnika tijela za zaštitu potrošača za uvođenje naprednih mjernih uređaja za krajnje kupce,
 23. nadzor kvalitete opskrbe energijom u skladu s važećim propisima kojima se uređuje obavljanje pojedinih tržišta energije,
 24. nadzor transparentnosti funkcioniranja tržišta energije,
 25. nadzor stupnja otvorenosti, natjecanja i zlouporaba na tržištu energije i u opskrbi kupaca,
 26. nadzor ograničavajućih ugovora, a posebno ugovora kojima se ograničava broj opskrbljivača te po potrebi obavještavanje nacionalnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja,
 27. nadzor slobode ugovaranja u pogledu ugovora o opskrbi s mogućnošću prekida te dugoročnih ugovora, pod uvjetom da su u skladu s pravom i politikama Europske unije,
 28. nadzor vremena koje operatori prijenosnih, odnosno transportnih i distribucijskih sustava trebaju za izvođenje priključaka i popravaka,
 29. pružanje pomoći, zajedno s drugim mjerodavnim tijelima u osiguranju primjene učinkovitih i propisanih mjera za zaštitu kupaca,
 30. objava preporuka vezanih za cijene opskrbe energijom koja se obavlja kao javna usluga, najmanje jednom godišnje,
 31. osiguranje kupcima prava na pristup podacima o vlastitoj potrošnji energije, odnosno izrađivanje i stavljanje na raspolaganje potrošačima, lako razumljivog i na državnoj razini ujednačenog formata prikazivanja podataka o potrošnji te utvrđivanja postupka ostvarivanja prava potrošača i opskrbljivača na pristup podacima o potrošnji, na način da potrošači imaju mogućnost dati pristup podacima o vlastitoj potrošnji registriranim opskrbljivačima, a stranka nadležna za upravljanje podacima o vlastitoj potrošnji dužna je ustupiti te podatke opskrbljivaču, pri čemu su navedene usluge besplatne za potrošača,
 32. nadzor povjerljivosti podataka kupaca o potrošnji energije,
 33. praćenje ulaganja u proizvodne elektroenergetske objekte s obzirom na sigurnost opskrbe,
 34. certificiranje operatora prijenosnog, odnosno transportnog sustava u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište električne energije i zakona kojim se uređuje tržište prirodnog plina,
 35. nadzor primjene propisanih kriterija za utvrđivanje pristupa sustavu skladišta plina,
 36. praćenje provedbe mjera koje propisuje Vlada Republike Hrvatske za slučaj kriznih situacija u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje energetski sektor,
 37. poticanje usklađenja razmjene podataka u najvažnijim tržišnim procesima na regionalnoj razini.
Energetske djelatnosti su:
 1. proizvodnja električne energije
 2. prijenos električne energije
 3. distribucija električne energije
 4. organiziranje tržišta električne energije
 5. opskrba električnom energijom
 6. agregiranje
 7. trgovina električnom energijom
 8. skladištenje energije
 9. organiziranje energetske zajednice građana
 10. operator zatvorenog distribucijskog sustava
 11. proizvodnja prirodnog plina
 12. transport plina
 13. skladištenje plina
 14. upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin
 15. distribucija plina
 16. organiziranje tržišta plina
 17. trgovina plinom
 18. opskrba plinom
 19. upravljanje mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom i/ili stlačenim prirodnim plinom
 20. proizvodnja toplinske energije
 21. opskrba toplinskom energijom
 22. distribucija toplinske energije
 23. proizvodnja biogoriva
 24. trgovina na veliko biogorivom
 25. trgovina na malo biogorivom*
 26. skladištenje biogoriva
 27. proizvodnja naftnih derivata
 28. transport nafte naftovodima
 29. transport naftnih derivata produktovodima
 30. transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima*
 31. transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom*
 32. transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima*
 33. trgovina na veliko naftnim derivatima
 34. trgovina na malo naftnim derivatima*
 35. skladištenje nafte i naftnih derivata
 36. skladištenje ukapljenog naftnog plina
 37. trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
 38. trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom*

* za obavljanje energetskih djelatnosti pod točkom 25., 30, 31., 32., 34. i 38. nije potrebna dozvola za obavljanje energetske djelatnosti