Energetska infrastruktura - Projekti od zajedničkog interesa

Sukladno članku 13. stavku 6. Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (Tekst značajan za EGP) (SL L 115, 25.4.2013.) svako regulatorno tijelo donosi metodologiju i kriterije koji se koriste za ocjenu ulaganja u infrastrukturne projekte u području električne energije i plina te eventualnih većih rizika povezanih s tim projektima.

Metodologijom i kriterijima za ocjenu ulaganja u infrastrukturne projekte u području električne energije i plina (dalje: Metodologija) utvrđuje se način ocjene ulaganja u infrastrukturne projekte u području električne energije i plina od zajedničkog interesa u Europskoj uniji (dalje: projekti od zajedničkog interesa), kriteriji i postupak za ocjenu rizika za projekte od zajedničkog interesa te mjere za umanjenje ili otklanjanje rizika.

HERA je Metodologiju donijela 28. rujna 2015. godine na 20. sjednici Upravnog vijeća, a istu možete pronaći u nastavku:

Pursuant to Article 13, paragraph 6 of Regulation (EU) No. 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No. 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No. 713/2009, (EC) No. 714/2009 and (EC) No. 715/2009 (Text with EEA relevance) (OJ L 115, 25 April 2013) (hereinafter: Regulation (EU) No. 347/2013), each regulatory authority shall adopt its own methodology and criteria used to evaluate investments into infrastructure projects in the area of electricity and gas and any major risks associated with such projects.

The subject Methodology and criteria for evaluating investments into infrastructure projects in the area of electricity and gas (hereinafter: Methodology) determines the method of evaluating investments into infrastructure projects in the area of electricity and gas of common interest in the European Union (hereinafter: projects of common interest), criteria and risk assessment procedure for projects of common interest and measures for risk mitigation or elimination.

HERA adopted the Methodology on September 28, 2015 at the 20th session of the Board of Commissioners, which you can find below: