Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM

Postupak odabira opskrbljivača u obvezi javne usluge propisan je odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 18/18 i 23/20). HERA provodi javni natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge po distribucijskim područjima na teritoriju RH te odlukom određuje opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za svako distribucijsko područje. Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je opskrbljivati plinom kupce iz kategorije kućanstvo po reguliranim uvjetima radi osiguravanja sigurnosti, redovitosti, kvalitete i cijene opskrbe kućanstava.

Način utvrđivanja cijene javne usluge opskrbe plinom u razdoblju od 1. travnja 2021., kao i preduvjeti za provedbu javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge detaljnije su definirani Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu ("Narodne novine", broj 108/20) (Metodologija) koju je HERA donijela 6. listopada 2020., a koja je stupila na snagu 15. listopada 2020.

Odabrani opskrbljivač u obvezi javne usluge bit će dužan obračunavati i naplaćivati isporučeni plin kupcima iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu, prema iznosima tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, određenima na temelju donesene Metodologije. Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, odnosno krajnja cijena opskrbe plinom, utvrđuje se zasebno za svako distribucijsko područje u RH i sastoji se od troška nabave plina, troška distribucije plina i troška opskrbe plinom. Iznos troška opskrbe plinom osnovni je kriterij za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge iz ovog javnog natječaja, dok iznos troška nabave plina i iznos troška distribucije plina nisu kriteriji za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge.

Javni natječaj za opskrbljivača u obvezi javne usluge provodi se objavom natječajne dokumentacije s uvjetima natječaja te prikupljanjem, pregledom i ocjenom ponuda zainteresiranih energetskih subjekata, odnosno energetskih subjekata koji posjeduju važeću dozvolu za opskrbu plinom, nakon čega HERA donosi odluku o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge. Ocjena ponuda i odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge provodi se na temelju slijedećih elemenata natječaja:

  1. Osnova za isključenje i dokumenti kojima ponuditelji dokazuju da ne postoje osnove za isključenje (posjedovanje važeće dozvole za opskrbu plinom, ispunjavanje obveza propisanih važećom regulativom, tehnička, stručna i financijska sposobnost)
  2. Osnovni kriterij (najniži trošak opskrbe plinom)
  3. Dodatni kriterij (sustav bodovanja financijskih pokazatelja poslovanja za 2018. i 2019.)
  4. Konačni kriterij (vrijednost financijskih pokazatelja poslovanja za 2018. i 2019. godini)

Kako bi se otklonio rizik nuđenja i potencijalnog određivanja nerealno visokog iznosa troška opskrbe plinom, kao rezultata provedenog javnog natječaja, HERA u dokumentaciji za javni natječaj objavljuje i najviši iznos troška opskrbe plinom iznad kojeg ponude neće biti prihvatljive. Pri određivanju najvišeg troška opskrbe plinom HERA je u obzir uzela bitne čimbenike, uključujući troškove korištenja plinske infrastrukture te ostale operativne troškove i maržu opskrbljivača u obvezi javne usluge, kao i tržišne rizike u poslovanju opskrbljivača u obvezi javne usluge tijekom troipolgodišnjeg razdoblja.

Postupak odabira opskrbljivača u obvezi javne usluge, odnosno javni natječaj provodi se na način da ponuditelji dostavljaju propisane dokaze i dokumentaciju u dva koraka. U prvom koraku, koji traje od 20. listopada do 10. studenoga 2020. do 12:00 sati, ponuditelji dostavljaju dokaze i dokumentaciju kojima dokazuju da ne postoje osnove za isključenje. U drugom koraku, koji traje od 1. prosinca do 7. prosinca 2020. do 15:00 sati, zainteresirani ponuditelji dostavljaju popunjeni Prilog I – Ponudbeni list, kao i Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije.

Postupak otvaranja ponudbene dokumentacije iz drugog koraka bit će javan i održat će se 7. prosinca 2020. u 15:00 sati, u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb. Ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge zainteresirane osobe moći će prisustvovati javnom otvaranju ponuda putem internetske video veze.