Odgovori na česta pitanja
Toplinska energija

(1) Što obuhvaća djelatnost kupca toplinske energije?

Kupac toplinske energije je novi sudionik na tržištu toplinske energije, a Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13 i 14/14) određeno je da je kupac toplinske energije pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun vlasnika i/ili suvlasnika zgrade/građevine obavlja djelatnost kupca u samostalnom, zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu. Djelatnost kupca toplinske energije obuhvaća stručno upravljanje, rukovanje, održavanje unutarnjih instalacija, isporuku toplinske energije radi obračuna toplinske energije, te izdavanje računa krajnjem kupcu u zgradi/građevini u samostalnom, zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu, na temelju ugovora o potrošnji toplinske energije, sklopljenog s ovlaštenim predstavnikom suvlasnika. Registar kupaca toplinske energije dostupan je na ovim stranicama.

(2) Tko odlučuje i kako se donosi odluka o odabiru kupca toplinske energije?

Suvlasnici zgrade/građevine na zajedničkom mjerilu toplinske energije donose odluku o odabiru kupca toplinske energije na temelju odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika. Ukoliko se odluka ne može postići, takvu odluku će donijeti sud, na temelju zahtjeva bilo kojeg od suvlasnika, u izvanparničnom postupku.

(3) Tko sklapa ugovor o potrošnji toplinske energije?

Na temelju odluke o odabiru kupca toplinske energije, ovlašteni predstavnik suvlasnika sklopit će ugovor o potrošnji toplinske energije s kupcem toplinske energije. Sklopljeni ugovor obvezuje sve krajnje kupce na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Sadržaj ugovora o potrošnji toplinske energije detaljno je razrađen u Općim uvjetima za isporuku toplinske energije (NN 35/14 i 129/15).

(4) Da li krajnji kupci koji imaju zasebno mjerilo toplinske energije ispred samostalne uporabne cjeline pojedinačno sklapaju ugovor o potrošnji toplinske energije?

Ne, sklapa se jedan ugovor o potrošnji toplinske energije za sve krajnje kupce na zajedničkom mjerilu toplinske energije koje je ujedno i obračunsko mjerno mjesto.

(5) Tko sklapa ugovor o opskrbi kupca toplinske energije?

Za zgrade/građevine koje su dio centralnog ili zatvorenom toplinskog sustava, kupac toplinske energije sklapa ugovor o opskrbi kupca toplinske energije s opskrbljivačem toplinskom energijom. Sadržaj ugovora o opskrbi kupca toplinske energije detaljno je razrađen u Općim uvjetima za isporuku toplinske energije (NN 35/14 i 129/15).

(6) Kakav je postupak kod isključenja cijele zgrade/građevine iz toplinskog sustava?

Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava moguće je uz podnošenje zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika, na temelju prethodno postignute suglasnosti svih krajnjih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije, za izdvajanje svih samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine te uz prethodnu suglasnost distributera i opskrbljivača toplinskom energijom, sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13 i 14/14).

(7) Što je potrebno za upis u registar kupaca toplinske energije?

Pravna ili fizička osoba koja želi obavljati djelatnost kupca toplinske energije dužna se kod nadležnog registarskog tijela registrirati za obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije. Za upis u Registar kupaca toplinske energije potrebno je HERA-i dostaviti zahtjev za upis u Registar kupaca toplinske energije uz koji je potrebno priložiti kopiju izvatka iz Sudskog registra ili Obrtnog registra. Zahtjev i prilozi mogu se poslati poštom na adresu HERA-e, Ulica grada Vukovara 14, Zagreb.

(8) Da li su energetski subjekti koji obavljaju samo tržišne energetske djelatnosti dužni dostavljati HERA-i revidirane financijske izvještaje na razini društva?

Sukladno odredbama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (NN 86/14 i 81/16), energetski subjekti koji obavljaju samo tržišne energetske djelatnosti dužni su dostavljati HERA-i financijske izvještaje na razini društva, koji ne moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog revizora. Iznimno energetski subjekti koji obavljaju samo tržišne energetske djelatnosti, a obveznici su revizije sukladno računovodstvenim propisima ili po nekoj drugoj osnovi, dužni su dostavljati HERA-i financijske izvještaje na razini društva ovjerene od ovlaštenog revizora.

(9) Kojim zakonom je propisana obveza ugradnje termostatskih radijatorskih setova i kalorimetra ili razdjelnika?

Obveza ugradnje uređaja za regulaciju odavanja topline (termostatski radijatorski set, odnosno uređaj kojim se može regulirati potrošnja toplinske energije) i mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije (kalorimetar) ili uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnik) propisana je Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13 i 14/14) koji je uzeo u obzir smjernice Direktive EU o energetskoj učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU) u kojoj je individualno mjerenje navedeno kao jedna od mjera poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama. U Treći Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti RH za razdoblje od 2014. do 2016., uz ostale mjere energetske obnove zgrada, individualno mjerenje toplinske energije također je navedeno kao jedna od mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

(10) Koja je svrha ugradnje termostatskih radijatorskih setova i kalorimetra ili razdjelnika?

Kalorimetar je mjerilo toplinske energije kojim se mjeri količina isporučene toplinske energije za samostalnu uporabnu cjelinu. Razdjelnik je uređaj koji registrira impulse prema grijanju svakog ogrjevnog tijela (radijatora). Razdjelnici služe za točniju raspodjelu toplinske energije za grijanje koja je isporučena zgradi i koja je izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije, odnosno na obračunskom mjernom mjestu u toplinskoj podstanici. Uz ugradnju kalorimetra i razdjelnika ugrađuju se i termostatski radijatorski setovi (termostatski ventil i termostatska glava) koji omogućuju kvalitetniju regulaciju temperature zraka u pojedinim prostorijama u stanu. Također, preporuča se provesti balansiranje sustava grijanja u zgradi, odnosno ugradnja balans ventila ili frekventno reguliranih pumpi. Ugradnjom opreme za balansiranje sustava osigurava se kvalitetnije grijanje svih radijatora u zgradi, te se sprječava mogućnost pojave šumova u instalaciji centralnog grijanja unutar zgrade. Ukupno gledano, cijeli sustav se može promatrati kao mjera energetske učinkovitosti, jer se ukupna potrošnja energije na razini zgrade smanjuje. Uštede u potrošnji toplinske energije na razini cijele zgrade kreću se od 20-30%, a posljedica su promjene ponašanja krajnjih kupaca koji su ugradnjom tih uređaja motivirani na racionalnu potrošnju toplinske energije. Ugradnja termostatskih radijatorskih setova i kalorimetra ili razdjelnika ne znači automatski uštedu energije i niže troškove za toplinsku energiju za svaki stan u zgradi. Neki vlasnici stanova imaju mogućnost postići veće uštede (stanovi okruženi grijanim prostorima s dobrom izolacijom i dobrom stolarijom), dok neki nemaju tu mogućnost (stanovi okruženi negrijanim prostorima s velikom površinom vanjskih zidova bez adekvatne izolacije, starom stolarijom i dr.). Najveće uštede u potrošnji toplinske energije mogu se postići ulaganjima u energetsku obnovu za što postoji mogućnost sufinanciranja preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pri čemu je potreban angažman upravitelja zgrade.