REMIT - Prijave sumnjivih transakcija, iznimki i odgoda

Prijave sumnjivih transakcija

Elektronički obrazac za prijavu sumnjivih transakcija HERA-i (članci 15. i 16. REMIT-a) (nalazi se na internetskim stranicama ACER-a)

Iznimka zabrane trgovanja na temelju povlaštenih informacija

Elektronički obrazac za prijavu transakcija iz članka 3. stavka 4. podstavka b) REMIT-a (nalazi se na internetskim stranicama ACER-a)

Naknadna objava povlaštenih informacija

Elektronički obrazac za dostavu povlaštenih informacija i razloga kašnjenja objavljivanja tih informacija ACER-u i HERA-i (članak 4. stavak 2. REMIT-a) (nalazi se na internetskim stranicama ACER-a)