Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. studenoga 2014. donijela Metodologiju utvrđivanja podrijetla električne energije. O Prijedlogu Metodologije prethodno je provedena javna rasprava od 14. do 28. travnja 2014. godine.

U procesu pripreme prijedloga Metodologije, osnovana je radna grupa u HERA-i sastavljena od predstavnika ključnih tijela javne vlasti i energetskih subjekata:

 • HERA-e
 • Ministarstva gospodarstva
 • Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o.
 • Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.
 • HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o.

Također, u radnoj grupi su sudjelovali i predstavnici HEP Proizvodnje d.o.o. te HEP Trgovine d.o.o. zbog njihovog iskustva s korištenjem dobrovoljnih certifikata o proizvodnji električne energije u Republici Hrvatskoj.

Tijekom javne rasprave u razdoblju od 14. do 28. travnja 2014. godine pristigle su primjedbe sljedećih energetskih subjekata:

 1. HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.
 2. GEN-I Zagreb d.o.o.
 3. NOX GRUPA d.o.o.
 4. RUDNAP ENERGIJA d.o.o.
 5. RWE ENERGIJA d.o.o.

Uz to, zaprimljena su 2 obrasca za dostavu primjedbi na prijedlog Metodologije, a za koje su predstavnici zatražili anonimnu objavu komentara.

Tijekom trajanja javnog savjetovanja o prijedlogu Metodologije, 16. travnja 2014. u prostorijama HERA-e održana je radionica za opskrbljivače električnom energijom (energetski subjekti kojima Metodologija donosi obveze) te predstavnike udruga za zaštitu prava potrošača.

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

14. travnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte, tijela javne vlasti te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 14. do 28. travnja 2014. godine.

Člankom 36. stavkom 2. Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12 i 14/14) propisano je da metodologiju utvrđivanja podrijetla električne energije i način izvještavanja krajnjih kupaca donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija). Stoga je HERA na sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. travnja 2014. godine, utvrdila Prijedlog Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije.

Tri podzakonska akta uređuju sustav jamstva podrijetla električne energije u Republici Hrvatskoj:

 1. Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije („Narodne novine“, broj 84/13 i 20/14) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 10. Zakona o energiji,
 2. Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije koju donosi Agencija na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o energiji,
 3. Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije, koja donosi Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (u daljnjem tekstu: HROTE) na temelju članka 53. stavka 6. točke 15. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13).

Nakon što stupe na snagu prethodno navedeni propisi, opskrbljivačima električne energije bit će omogućeno da na razvidan način nude tarifne modele u kojima jamče minimalni udio jednog ili više određenih vrsta izvora energije u električnoj energiji koju prodaju. Krajnji kupci električne energije će moći, ovisno o svojim željama, odabrati takvu ponudu opskrbljivača koja će možda uključivati veći ili manji udio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije, pri čemu se kupci mogu osloniti na sustav jamstva podrijetla kojim se osigurava da opskrbljivač stvarno osigura krajnjem kupcu što je obećao.

Stoga će sustav jamstva podrijetla električne energije omogućiti dodatni razvoj maloprodajnog tržišta električne energije u Hrvatskoj, a posebice će omogućiti nove oblike natjecanja među opskrbljivačima električne energije.

Kako Prijedlog Metodologije, u kontekstu sustava jamstva podrijetla električne energije, sadrži obveze opskrbljivača te osigurava krajnjim kupcima prava, u sadašnjem trenutku je važno osigurati da se kroz javno savjetovanje prikupe prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Metodologije, a radi uočavanja eventualnih propusta ili negativnih učinaka te radi općenitog poboljšanja teksta budućeg akta.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 28. travnja 2014. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-05"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-05 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke