Javna rasprava o Desetogodišnjem planu razvoja hrvatske prijenosne mreže (2015.-2024.)

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi)


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

10. studenoga 2014. - U skladu sa Zakonom o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13) operator prijenosnog sustava svake godine do 31. listopada godine koja prethodi planu podnosi Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) na odobravanje desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže utemeljen na postojećoj i predviđenoj proizvodnji i opterećenju sustava, nakon savjetovanja sa svim relevantnim zainteresiranim stranama.

Agencija se savjetuje sa svim stvarnim ili potencijalnim korisnicima mreže o desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže kroz javnu raspravu koja traje 15 dana. Od osoba ili subjekata koji za sebe tvrde da su potencijalni korisnici mreže može se zatražiti odgovarajući dokaz. Agencija na svojim internetskim stranicama objavljuje rezultate savjetodavnog postupka, osobito eventualne investicijske potrebe.

Ovim putem Agencija obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja hrvatske prijenosne mreže (2015. - 2024.) koja će se održati u razdoblju od 10. do 25. studenoga 2014.

Postupak javne rasprave

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 25. studenoga 2014. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-12"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-12 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika stvarnog ili potencijalnog korisnika mreže

Datoteke