Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja

23. studenoga 2016. - Na temelju članka 52. stavka 15. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. srpnja 2016. godine donijela Metodologiju za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja ("Narodne novine", broj 71/16). O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 18. svibnja do 1. lipnja 2016. godine, kao i radionica sa zainteresiranom javnošću.

Tijekom javne rasprave pristiglo je očitovanje sljedećih subjekata:

 1. HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.
 2. CRODUX PLIN d.o.o.
 3. Hrvatski telekom d.d.
 4. Hrvatska udruga poslodavaca, Koordinacija za obnovljive izvore energije
 5. RWE Energija d.o.o.

Uz navedena očitovanja pristigla su i tri anonimna očitovanja.

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju

Popratni dokument s radionice


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

18. svibnja 2016. - Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja donosi se na temelju članka 52. stavka 15. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/03 i 102/05; dalje: Prijedlog Metodologije).

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Prijedlogom Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja određuje se način izračuna jediničnih cijena za obračun električne energije uravnoteženja u obračunskim intervalima u prvom (mjesečnom) obračunu odstupanja i drugom (godišnjem) obračunu odstupanja.

Javna rasprava će se održati od 18. svibnja 2016. do 1. lipnja 2016.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 1. lipnja 2016. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2016-05"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2016-05 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke