Rezultati poziva za podnošenje prijedloga kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu

Tijekom savjetodavnog postupka, koji je trajao do 30. prosinca 2016., HERA nije zaprimila prijedloge kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s člancima 62. i 63. RFG-a.

HERA je na 4. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. veljače 2017. donijela Odluku o donošenju Kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisijom (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu.


Poziv za podnošenje prijedloga kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu

19. listopada 2016. - U skladu s člankom 61. Uredbom Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu (engl. Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of generators) (dalje: RFG) svako regulatorno tijelo određuje, nakon savjetovanja s operatorima sustava, proizvođačima i drugim dionicima koje smatra zahvaćenima RFG-om, kriterije za odobravanje odstupanja u skladu s člancima 62. i 63. RFG-a. Te kriterije objavljuje na svojoj internetskoj stranici i o njima obavješćuje Europsku komisiju najkasnije devet mjeseci od stupanja na snagu RFG-a.

Ako regulatorno tijelo smatra da je to potrebno zbog promjene okolnosti u vezi s promjenom zahtjeva za sustav, najviše jedanput u godini može preispitati i izmijeniti kriterije za odobrenje odstupanja. Ni jedna promjena kriterija ne primjenjuje se na odstupanja za koja je zahtjev već podnesen.

Regulatorno tijelo može odlučiti da proizvodne module za koje je podnesen zahtjev za odstupanje u skladu s člancima 62. ili 63. RFG-a ne trebaju biti u skladu sa zahtjevima iz RFG-a od kojih se traži odstupanje od dana podnošenja zahtjeva do izdavanja odluke regulatornog tijela.

Člankom 62. RFG-a je propisano da proizvođači ili mogući proizvođači mogu zatražiti odstupanje od jednog ili više zahtjeva iz RFG-a za proizvodne module u svojim postrojenjima, pri čemu se zahtjev podnosi nadležnom operatoru sustava i sadržava:

(a) identifikacijske podatke o proizvođaču ili mogućem proizvođaču i osobu za kontakt;

(b) opis proizvodnih modula za koje se traži odstupanje;

(c) upućivanje na odredbe iz RFG-a od kojih se traži odstupanje i podroban opis traženog odstupanja;

(d) podrobno obrazloženje s odgovarajućim pratećim dokumentima i analizom troškova i koristi u skladu sa zahtjevima iz članka 39. RFG-a;

(e) dokaz da zatraženo odstupanje ne bi imalo štetan učinak na prekograničnu trgovinu.

Članak 63. RFG-a navodi da nadležni operatori sustava ili nadležni OPS-ovi mogu zahtijevati odstupanja za razrede proizvodnih modula koje su priključene ili će biti priključene na njihovu mrežu, pri čemu se zahtjev za odstupanja podnose regulatornom tijelu i sadrži:

(a) identifikacijske podatke nadležnog operatora sustava ili nadležnog OPS-a i osobu za kontakt;

(b) opis proizvodnih modula za koje se traži odstupanje i ukupna instalirana snaga i broj proizvodnih modula;

(c) zahtjeve iz RFG-a za koje se traži odstupanje i podroban opis traženog odstupanja;

(d) podrobno obrazloženje sa svim odgovarajućim popratnim dokumentima;

(e) dokaz da zatraženo odstupanje ne bi imalo štetan učinak na prekograničnu trgovinu;

(f) analizu troškova i koristi u skladu s zahtjevima iz članka 39. RFG-a. Ako je primjenjivo, analiza troškova i koristi provodi se u koordinaciji s nadležnim OPS-om i svim susjednim ODS-ovima.

U tu svrhu pozivaju se kandidati (tj. proizvođači ili mogući proizvođači te operatori sustava) na podnošenje prijedloga kriterija za odstupanja na temelju kojih će HERA donijeti kriterije za odobravanje odstupanja.

Prijedlog kriterija pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 30. prosinca 2016. godine. Pritom molimo da u naslovu e-mail poruke navedete "Savjetovanje-2016-13".