Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

16. ožujka 2017. - Na 8. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. O prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 9. ožujka do 15. ožujka 2017. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata koji imaju dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti te ostalih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

9. ožujka 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati do 15. ožujka 2017. godine.

Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (dalje: važeća Metodologija) Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) donijela je 2014. godine, uz izmjene i dopune u 2015. i 2016. godini. Važećom Metodologijom određuje se, između ostalog, struktura i način formiranja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom te način, elementi i kriteriji za izračun pojedinih komponenti u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom.

Izmjene Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 16/17) (dalje: Zakon) donesene u veljači 2017. neposredni su povod za donošenje nove Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (dalje: nova Metodologija). Zakonom donesenim u veljači 2017. produžava se prijelazno razdoblje u kojemu opskrbljivače u obvezi javne usluge plinom opskrbljuje opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina. Zakonom je određeno da opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina određuje Vlada Republike Hrvatske na temelju rezultata natječaja kojeg provodi Ministarstvo, u suradnji s HERA-om i operatorom tržišta plina. U skladu s odredbama Zakona, do određivanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina na temelju natječaja, za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina određen je energetski subjekt HEP d.d. Zakon također omogućava da opskrbljivači u obvezi javne usluge plin nabavljaju i na tržišnim osnovama.

Vlada Republike Hrvatske je na 23. sjednici održanoj 28. veljače 2017. donijela Odluku o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina (HEP d.d.) dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo ("Narodne novine", broj 18/17). Ta cijena plina određena je za razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. u iznosu od 0,1809 kn/kWh. Cijena plina je do 31. ožujka 2017. godine, također utvrđena odlukom Vlade Republike Hrvatske, iznosila 0,1734 kn/kWh.

U skladu s odredbama važeće Metodologije, krajnja cijena plina za kupce koji koriste javnu opskrbu sastoji se od troška nabave plina, troška distribucije plina i troška opskrbe plinom. Prijedlogom nove Metodologije zadržava se ovakva struktura krajnje cijene plina. Način određivanja troška distribucije plina i troška opskrbe plinom, propisan važećom Metodologijom, zadržava se i u Prijedlogu nove Metodologije.

Temeljem provedenih analiza HERA je utvrdila da je moguće provesti smanjenje jediničnog troška opskrbe plinom na način da varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom iznosi 0,0097 kn/kWh (bez PDV-a), umjesto dosadašnjih 0,0149 kn/kWh, dok bi iznos fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom za svaki tarifni model ostao nepromijenjen.

Odlukom o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo ("Narodne novine", broj 18/17) trošak nabave plina povećan je s 0,1734 kn/kWh na 0,1809 kn/kWh, odnosno za 0,0075 kn/kWh, što predstavlja 4,3%. To povećanje imalo bi za posljedicu povećanje prosječne cijene plina za krajnje kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom za 3% od 1. travnja 2017., s obzirom da navedena komponenta čini udio u prosječnoj cijeni plina za krajnje kupce od oko 70%.

Smanjenjem varijabilnog iznosa i zadržavanjem nepromijenjen fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom koje predlaže HERA, prosječni ukupni jedinični trošak opskrbe plinom na razini svih 34 opskrbljivača u obvezi javne usluge iznosi 0,0112 kn/kWh. Navedeno predstavlja smanjenje prosječnog ukupnog jediničnog troška opskrbe plinom od 0,0052 kn/kWh, odnosno za 31,7%. Ovo smanjenje utječe na smanjenje prosječne cijene plina za krajnje kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom za 2,1%, s obzirom da navedena komponenta čini udio u prosječnoj cijeni plina za krajnje kupce od oko 5%.

Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina koju je HERA donijela u prosincu 2016. godine prosječni trošak distribucije plina, koji čini udio u prosječnoj cijeni plina za krajnje kupce od oko 25%, od 1. siječnja 2017. smanjen je za 0,0027 kn/kWh.

Detaljniji opis elemenata modela regulacije primijenjenih u prijedlogu Metodologije prikazan je u Popratnom dokumentu uz Prijedlog Metodologije.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 15. ožujka 2017. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2017-02"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2017-02 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke