Rezultati poziva za podnošenje prijedloga kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca

Tijekom savjetodavnog postupka, koji je trajao u razdoblju od 10. ožujka do 10. travnja 2017. godine HERA nije zaprimila niti jednu primjedbu na prijedloge kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s člancima 52. i 53. DCC-a.

HERA je na 13. sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. svibnja 2017. donijela Odluku o donošenju Kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisijom (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca.


Poziv za podnošenje prijedloga kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca

U skladu s člankom 51. Uredbe Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca (engl. Commission Regulation (EU) 2016/1388 of 17 August 2016 establishing a Network Code on Demand Connection) (dalje: DCC) svako regulatorno tijelo određuje, nakon savjetovanja s nadležnim operatorima sustava, vlasnicima postrojenja kupca, operatorima distribucijskog sustava (dalje: ODS), operatorima zatvorenih distribucijskih sustava (dalje: OZDS), i drugim dionicima koje smatra zahvaćenima DCC-om, kriterije za odobravanje odstupanja u skladu s člancima 52. i 53. DCC-a. Te kriterije objavljuje na svojoj internetskoj stranici i o njima obavješćuje Europsku komisiju najkasnije devet mjeseci od stupanja na snagu DCC-a.

Ako regulatorno tijelo smatra da je to potrebno zbog promjene okolnosti u vezi s promjenom zahtjeva za sustav, najviše jedanput u godini može preispitati i izmijeniti kriterije za odobrenje odstupanja. Ni jedna promjena kriterija ne primjenjuje se na odstupanja za koja je zahtjev već podnesen.

Regulatorno tijelo može odlučiti da postrojenja kupca priključena na prijenosni sustav, distribucijska postrojenja priključena na prijenosni sustav, distribucijski sustavi i elementi postrojenja kupca za koje je podnesen zahtjev za odstupanje u skladu s člancima 52. ili 53. DCC-a ne trebaju biti u skladu sa zahtjevima iz DCC-a od kojih se traži odstupanje od dana podnošenja zahtjeva do izdavanja odluke regulatornog tijela.

Člankom 52. DCC-a je propisano da Vlasnici ili mogući vlasnici postrojenja kupca i ODS-ovi/OZDS-ovi ili mogući operatori mogu zahtijevati odstupanje od jednog ili više zahtjeva iz DCC-a za postrojenja kupca priključena na prijenosni sustav, distribucijska postrojenja priključena na prijenosni sustav, distribucijske sustave ili elemente postrojenja kupca koji se upotrebljavaju u postrojenju kupca ili zatvorenom distribucijskom sustavu za pružanje usluga upravljanja potrošnjom nadležnom operatoru sustava ili nadležnom operatoru prijenosnog sustava (dalje: OPS), pri čemu se zahtjev podnosi nadležnom operatoru sustava i sadržava:

(a) identifikacijske podatke vlasnika ili mogućeg vlasnika postrojenja kupca, ODS-a/OZDS-a ili mogućeg operatora i osobu za kontakt;
(b) opis postrojenja kupca priključenog na prijenosni sustav, distribucijskog postrojenja priključenog na prijenosni sustav, distribucijskog sustava ili elementa postrojenja kupca za koje se traži odstupanje;
(c) upućivanje na odredbe iz DCC-a od kojih se traži odstupanje i podroban opis traženog odstupanja;
(d) podrobno obrazloženje s odgovarajućim pratećim dokumentima i analizom troškova i koristi u skladu sa zahtjevima iz članka 49. DCC-a;
(e) dokaz da zatraženo odstupanje ne bi imalo štetan učinak na prekograničnu trgovinu.

Članak 53. DCC-a navodi da nadležni operatori sustava ili nadležni OPS-ovi mogu zahtijevati odstupanja za postrojenja kupca priključena na prijenosni sustav, distribucijska postrojenja priključena na prijenosni sustav, distribucijske sustave ili elemente postrojenja kupca koji se upotrebljavaju u postrojenju kupca ili zatvorenom distribucijskom sustavu koji su ili koji će biti priključeni na njihovu mrežu, pri čemu se zahtjev za odstupanja podnose regulatornom tijelu i sadrži:

(a) identifikacijske podatke nadležnog operatora sustava ili nadležnog OPS-a i osobu za kontakt;
(b) opis postrojenja kupca priključenog na prijenosni sustav, distribucijskog postrojenja priključenog na prijenosni sustav, distribucijskog sustava ili elementa postrojenja kupca za koje se traži odstupanje te ukupnu instaliranu snagu i broj postrojenja kupca priključenih na prijenosni sustav, distribucijskih postrojenja priključenih na prijenosni sustav, distribucijskih sustava ili elemenata postrojenja kupca;
(c) zahtjeve iz DCC-a za koje se traži odstupanje i podroban opis traženog odstupanja;
(d) podrobno obrazloženje sa svim odgovarajućim popratnim dokumentima; a koje najmanje mora sadržavati:
  • jasno razlaganje/opis problema,
  • jasni prikaz opsega problema,
  • uzročnike ili inicijatore problema,
  • jasno imenovane pretpostavke te postojeće rizike i neizvjesnosti,
  • opis rješenja problema kroz odstupanje od DCC-a,
  • nemogućnost primjene drugih mjera kojima bi se izbjeglo odstupanje od DCC-a,
  • neprimjerenost ili neprihvatljivost kraćih rokova za odstupanje od zatraženih.
(e) dokaz da zatraženo odstupanje ne bi imalo štetan učinak na prekograničnu trgovinu;
(f) analizu troškova i koristi u skladu sa zahtjevima iz članka 49. DCC-a. Ako je primjenjivo, analiza troškova i koristi provodi se u koordinaciji s nadležnim OPS-om i svim susjednim ODS-ovima.

U tu svrhu pozivaju se kandidati (tj. vlasnici postrojenja kupca, mogući vlasnici postrojenja kupca, operatori sustava i drugi dionici koji se smatraju zahvaćeni DCC-om) na podnošenje prijedloga kriterija za odstupanja na temelju kojih će HERA donijeti kriterije za odobravanje odstupanja.

Prijedlog kriterija pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 10. travnja 2017. godine. Pritom molimo da u naslovu e-mail poruke navedete "Savjetovanje-2017-03".