Poziv za podnošenje prijedloga kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova

27. travnja 2017. - Na 12. sjednici Upravnog vijeća HERA-e doneseni su Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova. O Prijedlogu Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 4. do 18. travnja 2017 godine.

Tijekom javne rasprave HERA nije zaprimila niti jedan obrazac za primjedbe koji bi sadržavao primjedbe, mišljenja ili očitovanja energetskih subjekata ili dijela zainteresirane i stručne javnosti.

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


U skladu sa Zakonom o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13 i 102/15, dalje: ZOTEE) člankom 27. stavkom 2. Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) će utvrditi objektivne i nepristrane kriterije za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova.

Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova (dalje: Kriteriji) primjenjuju se u postupku izdavanja suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova koji provodi HERA.

HERA može na zahtjev proizvođača električne energije koji ima dozvolu za obavljanje elektroenergetske djelatnosti opskrbe električnom energijom izdati prethodnu suglasnost za izgradnju izravnog voda.

Zahtjev se može podnijeti HERA-i samo u slučaju nemogućnosti dobivanja pristupa prijenosnoj mreži ili u slučaju pokrenutog postupka rješavanja spora kod HERA-e. U skladu sa ZOTEE-om proizvođač izravnim vodom može napajati električnom energijom:

 • vlastite poslovne prostore,
 • svoja ovisna društva,
 • svoje krajnje kupce,

pri čemu se izravni vodovi mogu graditi samo kao vodovi vrlo visokog ili visokog napona te oni ne mogu biti sastavni dio prijenosne mreže, a prilikom izgradnje izravnih vodova nužno je primjenjivati uobičajena tehnička rješenja koja koristi operator prijenosnog sustava.

Proizvođač koji podnosi zahtjev treba HERA-i dostaviti sljedeće dokaze:

 • odluku operatora prijenosnog sustava o odbijanju pristupa prijenosnoj mreži,
 • dokaze o vlasništvu poslovnih prostora ili pravu korištenja poslovnih prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugih ugovora zaključenih s vlasnicima poslovnih prostora,
 • izvadak iz sudskog registra ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje ovisnost društva, u slučaju opskrbe ovisnih društava,
 • ugovore o opskrbi krajnjih kupaca koji će se napajati izravnim vodom,
 • idejni projekt izravnog voda i pripadnih postrojenja,
 • mišljenje operatora prijenosnog sustava o tome da li je izravni vod projektiran u skladu s uobičajenim tehničkim rješenjima koje koristi operator prijenosnog sustava te da njegov pogon neće ugroziti sigurnost elektroenergetskog sustava.

Prijenos električne energije izravnim vodom ne obavlja se kao javna usluga.

Prijedlog kriterija pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 18. travnja 2017. godine. Pri tome molimo:

 • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2017-04"
 • obrazac imenujte "Savjetovanje-2017-04 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke