Javna rasprava o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2022. - 2031., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje

Sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19) Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) je provela postupak savjetovanja sa svim stvarnim ili potencijalnim korisnicima mreže o desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže.

HERA je objavila prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže 2022. - 2031., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje izrađen od strane Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (dalje: HOPS) na svojoj internetskoj stranici 1. listopada 2021.

Tijekom savjetodavnog postupka, koji je trajao 15 dana, HERA je zaprimila primjedbe od jednog energetskog subjekta.

HERA je sve zaprimljene primjedbe proslijedila HOPS-u na očitovanje koji je pojedine primjedbe i prijedloge za poboljšanje relevantnog dokumenta prihvatio te će ih ugraditi u novu inačicu desetogodišnjeg plana kojeg je poslati HERA-i na odobrenje.

U okviru dostavljenih primjedbi, energetski subjekt je predložio rekonstrukciju 110 kV mreže na području Primorja u okolici HE Vinodol, međutim HOPS je obrazložio da je redoslijed rekonstrukcija i revitalizacija pojedinih elemenata prijenosne mreže definiran listom prioriteta, sukladno dokumentu "Kriteriji i metodologija za definiranje liste prioriteta kod zamjena i rekonstrukcija elemenata prijenosne mreže".

HOPS-ova očitovanja na primjedbe se mogu vidjeti u tablici rezultata savjetovanja. HERA će prilikom odobravanja desetogodišnjeg plana provjeriti da li je HOPS korektno uzeo u obzir primjedbe zaprimljene tijekom javnog savjetovanja.

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi)


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

1. listopada 2021. - U skladu sa Zakonom o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13, 120/15, 68/18 i 52/19) operator prijenosnog sustava svake godine do 30. rujna godine koja prethodi planu podnosi Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) na odobrenje desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže usklađen sa Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske i Programom provedbe Strategije energetskog razvoja, Nacionalnim akcijskim planom za obnovljive izvore energije te s desetogodišnjim planom razvoja distribucijske mreže, zahtjevima za priključenje građevina korisnika mreže na prijenosnu mrežu te planovima razvoja susjednih prijenosnih mreža.

Agencija se savjetuje sa svim stvarnim ili potencijalnim korisnicima mreže o desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže kroz javnu raspravu koja traje 15 dana. Od osoba ili subjekata koji za sebe tvrde da su potencijalni korisnici mreže može se zatražiti odgovarajući dokaz. Agencija na svojim internetskim stranicama objavljuje rezultate savjetodavnog postupka, osobito eventualne investicijske potrebe.

Ovim putem Agencija obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2022. - 2031., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 1. do 15. listopada 2021.

Molimo vas da svoje primjedbe unesete u Obrazac za primjedbe. te da ga pošaljete na e-mail adresu najkasnije do 15. listopada 2021. godine. Pri tome molimo:

  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2021-04"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2021-04 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika stvarnog ili potencijalnog korisnika mreže

Datoteke