Uputa za plaćanje naknade za dozvole odnosno naknade za rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača

Visina naknada određena je Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (NN 155/08, 50/09, 103/09, 21/12). Na iznos naknade iz Odluke potrebno je obračunati i uplatiti PDV 25%.

Naknadu za podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti uvećanu za PDV molimo uplatiti na

  • IBAN HR9123900011100027703,
  • poziv na broj: OIB pravne ili fizičke osobe kojoj se izdaje/produžuje/prenosi dozvola,
  • opis plaćanja: naziv energetske djelatnosti za koju se traži izdavanje/produženje/prijenos dozvole.

Naknadu za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije uvećanu za PDV molimo uplatiti na

  • IBAN HR9123900011100027703,
  • poziv na broj: OIB pravne ili fizičke osobe kojoj se izdaje rješenje.