Uputa za plaćanje naknade za dozvole odnosno naknade za rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača

Visina naknada određena je Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (NN 38/22). Naknade iz Odluke ne podliježu obračunu poreza na dodanu vrijednost.

Naknadu za podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti molimo uplatiti na

  • IBAN HR9123900011100027703,
  • poziv na broj: OIB pravne ili fizičke osobe kojoj se izdaje/produžuje/prenosi dozvola,
  • opis plaćanja: naziv energetske djelatnosti za koju se traži izdavanje/produženje/prijenos dozvole.

Naknadu za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije molimo uplatiti na

  • IBAN HR9123900011100027703,
  • poziv na broj: OIB pravne ili fizičke osobe kojoj se izdaje rješenje.

Za preračunavanje kuna u eure molimo korisiti fiksni tečaj konverzije utvrđen od Vijeća EU koji iznosi 1 euro = 7,53450 kuna.