Hrvatska energetska regulatorna agencija

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) osnovana je Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 177/04 i 76/07), a nastavila je poslovati sukladno odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12).

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti propisuje da je HERA samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti.

Osnivač HERA-e je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. HERA za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru.

HERA-om upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća, a jedan njegov zamjenik. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od sedam godina, s mogućnošću još jednog izbora.

HERA ima stručne službe koje obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Agencije, a kojima rukovode stručni voditelji.

Organizacijska shema

Organizacijska shema Here

(klikni na sliku za detaljniju shemu)

Upravno vijeće

  1. Tomislav Jureković, dipl. ing. stroj., predsjednik
  2. mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, dipl. ing., zamjenica predsjednika
  3. dr. sc. Dalibor Pudić, dipl. ing. stroj., član

Stručne službe

Sektor za električnu energiju
Direktor: dr. sc. Lahorko Wagmann, dipl. ing.
Sektor za plin i naftu
Direktor: dr. sc. Nikola Vištica, dipl. ing.
Sektor za toplinsku energiju
Direktor: Tomislav Benčić, dipl. ing.
Služba za pravne i kadrovske poslove
Direktorica: Sanja Hudobec, dipl. iur.
Služba za zajedničke poslove
Direktorica: Suzana Garašić, dipl. oec.

Copyright © 2005-2017 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –