carousel slide 01 carousel slide 02 carousel slide 03 carousel slide 04 carousel slide 05 carousel slide 06 carousel slide 07 carousel slide 08 carousel slide 09 carousel slide 10 carousel slide 11 carousel slide 12

Novosti

23. prosinca 2020. - Donesene Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina i Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina - za regulacijsko razdoblje 2021. - 2025.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 28. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 18. prosinca 2020., donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina (NN 144/20) i Odluku o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (NN 144/20), za regulacijsko razdoblje 2021. - 2025.

Više ...


18. prosinca 2020. - Donesene odluke o određivanju opskrbljivača plinom za kućanstva koja koriste javnu uslugu za sva distribucijska područja u RH – za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. godine

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 27. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 11. prosinca 2020. godine, nakon završenog javnog natječaja, donijela odluke kojima su za sva 33 plinska distribucijska područja u Republici Hrvatskoj određeni opskrbljivači plinom u obvezi javne usluge – za razdoblje od 1. travnja 2021. godine do 30. rujna 2024. godine.

Javnim natječajem za izbor opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge proveden je predviđeni korak postupne deregulacije hrvatskog plinskog tržišta – koji je definiran važećim Zakonom o tržištu plina (NN 18/18 i 23/20).

Više ...


Priopćenje za javnost

1. lipnja 2020. - Očitovanje Hrvatske energetske regulatorne agencije povodom recentnih napisa i objava u medijima, kojima se Agencija i njezin čelnik dovode u vezu s aktualnim istražnim radnjama koje se provode, između ostalog, i u odnosu na proceduru ishođenja statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti čiji su poslovi, ovlasti i odgovornosti utvrđeni Zakonom o regulaciji energetskih djelatnost, zakonom kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

U skladu s člankom 11. stavkom 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnost ("Narodne novine", broj 120/12, 68/18), jedan od osnovnih poslova HERA-e je izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije te privremeno i trajno oduzimanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

Stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije kao i uvjeti za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije uređeni su Zakonom o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13, 102/15 i 68/18), Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ("Narodne novine", broj 100/15 i 111/18) te Pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije ("Narodne novine", broj 132/13, 8/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15) u dijelu u kojem nije protivan odredbama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Na postupke povodom zahtjeva nositelja projekata za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Slijedom navedenih propisa, status povlaštenog proizvođača električne energije stječe se rješenjem o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije kojeg izdaje HERA na zahtjev nositelja projekta uz koji je priložena propisana dokumentacija, a u skladu s procesnim pravilima upravnog postupka.

U razdoblju prije stupanja na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, prije izdavanja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, nositelj projekta je bio u obvezi ishoditi prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije , a sve u skladu s propisima koji su tu materiju tada uređivali. Takvo prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača se je moglo ishoditi ako je nositelj projekta ispunio uvjete i dostavio HERA-i dokumentaciju propisanu tada važećim propisima, a na rok važenja kako je to bilo određeno u propisima. Tako izdano prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije prestalo bi važiti istekom roka na koji je bilo izdano (odnosno eventualno produženo) ako nositelj projekta u roku važenja ne bi podnio HERA-i zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača.

Člankom 20. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisani su uvjeti za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača općenito dok je sama dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje predmetnih uvjeta propisana člankom 9. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

Ako nositelj projekta, kao stranka u upravnom postupku, nije uz svoj zahtjev dostavila svu potrebnu dokumentaciju i dokaze, HERA ju je dužna, u skladu s odredbama članka 47. Zakona o općem upravnom postupku, pozvati da to učini, a kako bi se o takvom zahtjevu mogla donijeti meritorna odluka.

Ako je zahtjevu udovoljeno te je izdano rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, takav povlašteni proizvođač ima prava i obveze propisane člankom 19. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji odnosno takav povlašteni proizvođač električne energije, među ostalim, osim eventualnog prava na poticajnu cijenu koja bi proizlazila iz ugovora o otkupu koji je sklopljen s Hrvatskim operatorom tržišta električne energije d.o.o. na temelju propisa koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, ima primjerice pravo na prioritetnu isporuku električne energije u elektroenergetsku mrežu, zatim pravo sudjelovanja u sustavu jamstva podrijetla električne energije kao i pravo na poticaje i druga prava prema tom Zakonu za neto isporučenu energiju koju utvrđuje operator prijenosnog sustava i/ili operator distribucijskog sustava, a u skladu s odredbama istog Zakona, zakona kojim se uređuje tržište električne energije i podzakonskim propisima donesenim na temelju toga zakona te mrežnim pravilima prijenosnog, odnosno distribucijskog sustava.

Tijekom važenja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije takav povlašteni proizvođač dužan je pridržavati se svih uvjeta pod kojima je takav status stekao, a u slučaju bilo kakve promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja i/ili proizvodnje jedinice, dužan je od HERA-e zatražiti prethodnu suglasnost na planirane promjene, a u slučajevima propisanim člankom 24. stavkom 6. HERA može rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača i izmijeniti.

Zaključno, naglašavamo da je u svim upravnim postupcima vezano za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije HERA postupala i postupa u skladu s propisima kojima se ta materija uređuje uz odgovarajuću primjenu procesnih pravila Zakona o općem upravnom postupku.


Priopćenje za javnost sa 30. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 30. prosinca 2020.

Priopćenje za javnost sa 29. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 28. prosinca 2020.


Najave

Poziv za 1. sjednicu Upravnog vijeća HERA-e koja će se održati 22. siječnja 2021.

Arhiva...


Copyright © 2005-2021 HERA. Sva prava zadržana. –