Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Hrvatska energetska regulatorna agencija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22).

Informacije se mogu dobiti na sljedeće načine:

 • putem web-stranica HERA-e
 • pisanim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
  • na adresu elektroničke pošte
  • poštom na adresu: Hrvatska energetska regulatorna agencija, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb
  • telefaksom na broj 01/6115-344
 • usmenim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
  • telefonom na broj 01/6323-742
  • osobno na zapisnik, utorkom i srijedom od 09:00-11:00 sati službeniku za informiranje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama: [DOCX] [PDF].

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije: [DOCX] [PDF].

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: [DOCX] [PDF].

Naknada za pristup informacijama

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Za pružanje informacija elektroničkim ili telefonskim putem Hrvatska energetska regulatorna agencija ne naplaćuje naknadu, a u ostalim slučajevima naplaćuje se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknada troškova dostave tražene informacije u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14).

Otvorena dozvola

Registri čiji je autor HERA ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom.

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu: [PDF] [CSV]
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu: [PDF] [CSV]
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu: [PDF] [CSV]
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu: [PDF] [CSV]
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu: [PDF] [CSV]
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu: [PDF] [CSV]
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu: [PDF] [CSV]

 

Službenik za informiranje:
Loridana Smoljanić, dipl. iur.