Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

3. Distribucija električne energije

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
46830600751 080434230 080434230-0035-03/03-I/18 13.11.2018. 15 godina