Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

5. Opskrba električnom energijom

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
63073332379 080453206 080453206-0038-04/03-I/08-II/11-III/16 15.12.2016. 7 godina    
HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
43965974818 081058899 080434230-0262-04/06-I/09-II/14 17.05.2014. 7 godina    
GEN-I Hrvatska d.o.o. trgovina i prodaja električne energije
Radnička cesta 54
10000 Zagreb
77604626413 080542189 080542189-0532/10-I/13-II/18 30.07.2018. 7 godina    
E.ON Energija d.o.o. za opskrbu energijom
Capraška ulica 6
10000 Zagreb
81103558092 080771938 080771938-0592/11-I/14-II/19 30.10.2019. 7 godina    
PETROL d.o.o. za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata
Otok, Oreškovićeva 6/h
10010 Zagreb
75550985023 040156017 040040669-0624/12-I/15-II/20 11.05.2020. 7 godina    
Axpo Trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge
Bosutska 30
10000 Zagreb
12604342512 080806175 080806175-0656/13-I/15-II/18 28.02.2019. 5 godina    
Eko Reciklažni Park d.o.o.
Gospodarska zona 13
32000 Vukovar
53782715851 030128908 030128908-0665/13-I/16-II/19 28.06.2019. 3 godine    
Hrvatski Telekom d.d.
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 Zagreb
81793146560 080266256 0802662568-0675/13-I/16 18.10.2016. 5 godina    
ENERGIA GAS AND POWER d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Alexandera von Humboldta 4 B
10000 Zagreb
10326808167 080872637 080872637-0683/13-I/16 03.12.2016. 5 godina    
MET Croatia Energy Trade d.o.o. za trgovinu i usluge
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
85106651596 080868953 080868953-0716/14-I/17 26.11.2017. 5 godina    
SOLARIS PONS d.o.o.
Vukovarska 131
31000 Osijek
28260438524 030127270 030127270-0900/20 13.03.2020. 3 godine    
INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Avenija V. Holjevca 10
10000 Zagreb
27759560625 080000604 080000604-0929/20 27.07.2020. 3 godine    
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji