Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

19. Upravljanje mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom i/ili stlačenim prirodnim plinom

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
PLINARA d.o.o.
Industrijska 17
52100 Pula
18436964560 040131181 040131181-0896/20 17.1.2020. 5 godina    
ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plin
Dolac 14
51000 Rijeka
99393766301 040013290 040013290-0915/20 18.05.2020. 5 godina    
BUTAN PLIN d.o.o.
Ulica rijeke Dragonje 23
52466 Novigrad
80051835685 040173797 040173797-0976/21 31.05.2021. 5 godina    
Brod-plin d.o.o.
Trg pobjede 5
35000 Slavonski Brod
93572453653 050000030 050000030-0979/21 05.07.2021. 5 godina    
ENERGY PRIME d.o.o.
Vlaška ulica 9
10000 Zagreb
61454652224 080560730 080560730-1028/22 15.06.2022. 5 godina    
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji