Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

22. Distribucija toplinske energije

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
ENERGO d.o.o.
Dolac 14
51000 Rijeka
99393766301 040013290 040013290-0017-17/03-I/18 07.11.2018. 7 godina    
HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Miševečka 15/a
10000 Zagreb
15907062900 080396278 080396278-0032-17/03-I/18 12.12.2018. 15 godina    
TEHNOSTAN d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 23
32000 Vukovar
91347134540 030065911 030065911-0053-17/04-I/08-II/15 07.01.2016. 10 godina    
GTG VINKOVCI d.o.o.
Blok tržnica 21
32100 Vinkovci
10215081461 030110949 030038269-0214-17/06-I/21 13.01.2021. 15 godina    
Brod-plin d.o.o.
Trg pobjede 5
35000 Slavonski Brod
93572453653 050000030 50000030-330-19/07-I/12-II/19 29.08.2019. 9 godina    
GRADSKA TOPLANA d.o.o.
Tina Ujevića 7
47000 Karlovac
84300617934 080799600 080799600-0635/12-I/17 28.07.2017. 7 godina    
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji