Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

31. Skladištenje ukapljenog naftnog plina

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
PETROL d.o.o. za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata
Savska Opatovina 36
10090 Zagreb
75550985023 040156017 040156017-0820/17-I/23 26.10.2022. 7 godina    
ZAMAX PLIN d.o.o. za opskrbu plinom
IV. Trnjanski nasip 18
10000 Zagreb
68036413773 080744700 080744700-0828/18-I/21 15.02.2021. 5 godina    
G.S. PLIN d.o.o. za punjenje i distribuciju plina
Bast 10 A
21320 Baška Voda
49343760077 060190730 060190730-0840/18-I/21 28.06.2021. 5 godina