Savjetovanje o Prijedlogu kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka

Tijekom savjetodavnog postupka, koji je trajao u razdoblju od 12. travnja do 12. svibnja 2017. godine HERA nije zaprimila niti jednu primjedbu na prijedloge kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s člancima 79., 80. i 81. navedene Uredbe.

HERA je na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. lipnja 2017. donijela Odluku o donošenju Kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka.

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

U skladu sa člankom 78. Uredbe Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka (engl. Commission Regulation (EU) 2016/1447 of 26 August 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of high voltage direct current systems and direct current connected power park modules) (u daljnjem tekstu: HVDC), svako regulatorno tijelo određuje, nakon savjetovanja s nadležnim operatorima sustava, vlasnicima sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona (u daljnjem tekstu: ISVN sustavi), vlasnicima istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka (u daljnjem tekstu: istosmjerno priključeni EEP moduli) i drugim dionicima koje smatra zahvaćenima HVDC-om, kriterije za odobravanje odstupanja u skladu s člancima 79. do 81. HVDC-a. Te kriterije objavljuje na svojoj internetskoj stranici i o njima obavješćuje Europsku komisiju najkasnije devet mjeseci od stupanja na snagu HVDC-a.

Ako regulatorno tijelo smatra da je to potrebno zbog promjene okolnosti u vezi s promjenom zahtjeva za sustav, najviše jedanput u godini može preispitati i izmijeniti kriterije za odobrenje odstupanja. Ni jedna promjena kriterija ne primjenjuje se na odstupanja za koja je zahtjev već podnesen.

Regulatorno tijelo može odlučiti da ISVN sustavi ili istosmjerno priključeni EEP moduli za koje je podnesen zahtjev za odstupanje u skladu s člancima od 79. do 81. HVDC-a ne trebaju biti u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe od kojih se traži odstupanje od dana podnošenja zahtjeva do izdavanja odluke regulatornog tijela.

Članak 79. HVDC-a propisuje da vlasnici ISVN sustava i vlasnici istosmjerno priključenih EEP modula ili njihovi mogući vlasnici mogu zatražiti odstupanje od jednog ili više zahtjeva iz HVDC a, pri čemu se zahtjev podnosi nadležnom operatoru sustava i sadrži:

(a) identifikacijske podatke vlasnika ISVN sustava ili istosmjerno priključenog EEP modula ili njihovog mogućeg vlasnika i osobu za kontakt;
(b) opis ISVN sustava ili istosmjerno priključenog EEP modula za koji se traži odstupanje;
(c) upućivanje na odredbe iz HVDC-a od kojih se traži odstupanje i podroban opis traženog odstupanja;
(d) podrobno obrazloženje s odgovarajućim pratećim dokumentima i analizom troškova i koristi u skladu sa zahtjevima iz članka 66. HVDC-a;
(e) dokaz da zatraženo odstupanje ne bi imalo štetan učinak na prekograničnu trgovinu;
(f) u slučaju istosmjerno priključenog EEP modula koji je priključen na najmanje jednu krajnju ISVN pretvaračku stanicu, dokaz da odstupanje neće utjecati na pretvaračku stanicu ili, kao druga mogućnost, pristanak vlasnika pretvaračke stanice na predloženo odstupanje.

Članak 80. HVDC-a propisuje da nadležni operatori sustava ili nadležni OPS-ovi mogu zahtijevati odstupanja za razrede ISVN sustava ili istosmjerno priključenih EEP modula koji su priključeni ili će biti priključeni na njihovu mrežu, pri čemu se zahtjev za odstupanja podnose regulatornom tijelu i sadrži:

(a) identifikacijske podatke nadležnog operatora sustava ili nadležnog OPS-a i osobu za kontakt;
(b) opis razreda ISVN sustava ili istosmjerno priključenih EEP modula za koje se traži odstupanje i ukupna instalirana snaga i broj ISVN sustava ili istosmjerno priključenih EEP modula;
(c) zahtjeve iz HVDC-a za koje se traži odstupanje i podroban opis traženog odstupanja;
(d) podrobno obrazloženje sa svim odgovarajućim popratnim dokumentima
(e) dokaz da zatraženo odstupanje ne bi imalo štetan učinak na prekograničnu trgovinu;
(f) analizu troškova i koristi u skladu sa zahtjevima iz članka 66. HVDC-a. Ako je primjenjivo, analiza troškova i koristi provodi se u koordinaciji s nadležnim OPS-om i svim susjednim ODS-ovima.

Članak 81. HVDC-a propisuje da vlasnici istosmjerno priključenih EEP modula mogu zahtijevati odstupanja od odredaba iz članka 40. stavka 1. točaka (b) i (c), članka 40. stavka 2. točaka (a) i (b) te članaka od 41. do 45. iz Glave III. HVDC-a za istosmjerno priključene EEP module koji imaju ili će imati samo jedan priključak na jedno sinkrono područje i sadrži:

(a) identifikacijske podatke vlasnika istosmjerno priključenog EEP modula ili njihovog mogućeg vlasnika i osobu za kontakt;
(b) opis istosmjerno priključenog EEP modula za koji se traži odstupanje;
(c) upućivanje na odredbe iz HVDC-a od kojih se traži odstupanje i podroban opis traženog odstupanja;
(d) u slučaju istosmjerno priključenog EEP modula koji je priključen na najmanje jednu krajnju ISVN pretvaračku stanicu, dokaz da odstupanje neće utjecati na pretvaračku stanicu ili, kao druga mogućnost, pristanak vlasnika pretvaračke stanice na predloženo odstupanje.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 12. svibnja 2017. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2017-06"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2017-06 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke