Javna rasprava o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2023. - 2032., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje

23. svibnja 2023. - Sukladno članku 104. stavku 9. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 111/21) Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) je provela postupak savjetovanja sa svim postojećim ili potencijalnim korisnicima prijenosne mreže o desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže.

HERA je objavila prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže 2023. - 2032., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje izrađen od strane Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d. (dalje: HOPS) na svojoj internetskoj stranici 8. veljače 2023.

Tijekom savjetodavnog postupka, koji je trajao 15 dana, HERA je zaprimila primjedbe od HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o., VE Rust d.o.o., zajedničke primjedbe HEP-a d.d. i HEP Proizvodnje d.o.o., Hrvatske gospodarske komore, gospodarsko-interesnog udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske, kao i primjedbe od četiri stranke koji nisu pristali na javnu objavu njihovog identiteta u rezultatima javnog savjetovanja.

HERA je sve zaprimljene primjedbe proslijedila HOPS-u koji se očitovao o istima, te je pojedine primjedbe i prijedloge za poboljšanje relevantnog dokumenta prihvatio te će ih ugraditi u novu inačicu desetogodišnjeg plana kojeg je poslati HERA-i na odobrenje.

HOPS-ova očitovanja na primjedbe se mogu vidjeti u tablici rezultata savjetovanja. HERA će prilikom odobravanja desetogodišnjeg plana provjeriti da li je HOPS korektno uzeo u obzir primjedbe zaprimljene tijekom javnog savjetovanja.

Rezultati javnog savjetovanja


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

8. veljače 2023. - U skladu s člankom 104. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 111/21) operator prijenosnog sustava najkasnije do 30. rujna svake godine podnosi Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) na odobravanje ažurirani desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže utemeljen na postojećoj i predviđenoj proizvodnji i opterećenju sustava, nakon savjetovanja sa svim relevantnim zainteresiranim stranama. Prije upućivanja desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže na odobravanje Agenciji, operator prijenosnog sustava će uputiti prijedlog desetogodišnjeg plana Ministarstvu na suglasnost. Desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže sadrži učinkovite mjere koje jamče dostatnost prijenosne mreže i sigurnost opskrbe u prijenosnom sustavu.

Desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže mora biti usklađen s važećom strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske, Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske i prostornim planovima, važećim integriranim nacionalnim energetskim klimatskim planom, desetogodišnjim planom razvoja distribucijske mreže, zahtjevima za priključenje na prijenosnu mrežu, planovima razvoja susjednih prijenosnih mreža, zahtjevima za osiguravanje minimalnog dostupnog kapaciteta za prekozonsku trgovinu akcijskim planom za smanjenje strukturnih zagušenja i ostalim zahtjevima iz Uredbe (EU) 2019/943 te odredbama mrežnih pravila prijenosnog sustava koje se odnose na planiranje razvoja prijenosne mreže.

Agencija se savjetuje sa svim stvarnim ili potencijalnim korisnicima mreže o desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže kroz javnu raspravu koja traje 15 dana. Od fizičkih ili pravnih osoba koje tvrde da su potencijalni korisnici prijenosne mreže može se zahtijevati da potkrijepe takve tvrdnje. Agencija na svojim mrežnim stranicama objavljuje rezultat savjetovanja, posebno moguće potrebe za ulaganjima.

Ovim putem Agencija obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2023. - 2032., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 8. do 22. veljače 2023.

Molimo vas da svoje primjedbe unesete u Obrazac za primjedbe. te da ga pošaljete na e-mail adresu najkasnije do 22. veljače 2023. godine. Pri tome molimo:

  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2023-02"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2023-02 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika stvarnog ili potencijalnog korisnika mreže

Datoteke