Javna rasprava o Desetogodišnjem (2024. - 2033.) planu razvoja distribucijske mreže HEP-ODS-a, s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje

Sukladno članku 72. stavku 9. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 111/21) Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) je provela postupak savjetovanja sa svim zainteresiranim stranama o prijedlogu desetogodišnjeg plana razvoja distribucijske mreže.

HERA je objavila prijedlog Desetogodišnjeg (2024. - 2033.) plana razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a, s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje izrađen od strane HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (dalje: HEP ODS) na svojoj internetskoj stranici 6. ožujka 2024.

Tijekom savjetodavnog postupka, koji je trajao 15 dana, HERA je zaprimila primjedbe četiri energetska subjekta. HERA je sve zaprimljene primjedbe proslijedila HEP ODS-u na očitovanje. Očitovanja HEP ODS-a na primjedbe se mogu vidjeti u tablici rezultata savjetovanja.

Rezultati javnog savjetovanja (objedinjene primjedbe/prijedlozi)


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

6. ožujka 2024. - U skladu s člankom 72. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine”, broj 111/21) operator distribucijskog sustava najkasnije do 30. rujna svake godine podnosi Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) na odobravanje ažurirani desetogodišnji plan razvoja distribucijske mreže utemeljen na postojećoj i predviđenoj proizvodnji i opterećenju sustava, nakon savjetovanja sa svim relevantnim zainteresiranim stranama.

Pri izradi prijedloga desetogodišnjeg plana razvoja distribucijske mreže operator distribucijskog sustava se savjetuje sa svim zainteresiranim stranama i operatorom prijenosnog sustava kroz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 15 dana.

Operator distribucijskog sustava objavljuje rezultate savjetovanja zajedno s prijedlogom desetogodišnjeg plana razvoja distribucijske mreže te ih dostavlja Agenciji u postupku ishođenja odobrenja.

Nakon prethodno ishođenog odobrenja Agencije operator distribucijskog sustava dužan je bez odgađanja objaviti svoj desetogodišnji plan razvoja distribucijske mreže na svojim mrežnim stranicama te ga dostaviti Ministarstvu.

Desetogodišnji plan razvoja distribucijske mreže mora sadržavati učinkovite mjere koje jamče dostatnost distribucijske mreže i sigurnost opskrbe u distribucijskom sustavu. Desetogodišnji plan razvoja distribucijske mreže mora biti usklađen s važećim aktima strateškog planiranja, dokumentima i planovima, a posebno Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, važećim Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku, Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske i prostornim planovima, desetogodišnjim planom razvoja prijenosne mreže te s metodologijom i kriterijima za planiranje razvoja mreže koji su definirani mrežnim pravilima distribucijskog sustava.

Prilikom izrade desetogodišnjeg plana razvoja distribucijske mreže operator distribucijskog sustava razborito pretpostavlja razvoj proizvodnje i potrošnje električne energije u distribucijskom sustavu te je dužan definirati iznos godišnje energetske uštede u postotku od prosječne ukupne električne energije predane u distribucijskoj mreži u prethodne tri godine, uzeti u obzir upravljanje potrošnjom, distribuiranu proizvodnju, nova opterećenja, među ostalima, stanice za punjenje električnih vozila, energetsku učinkovitost, upotrebu postrojenja za skladištenje energije, upotrebu usluga fleksibilnosti, redispečiranje ili druge resurse kojima se operator distribucijskog sustava služi kao alternativom pojačanju distribucijske mreže, a koji na troškovno učinkovit način mogu smanjiti ili odgoditi potrebu za pojačanjem distribucijske mreže.

Agencija se savjetuje sa svim zainteresiranim stranama o prijedlogu desetogodišnjeg plana razvoja distribucijske mreže kroz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 15 dana. Od fizičkih ili pravnih osoba koje tvrde da su potencijalni korisnici distribucijske mreže može se zahtijevati da potkrijepe takve tvrdnje. Agencija na svojim mrežnim stranicama objavljuje rezultat savjetovanja.

Ovim putem Agencija obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem (2024. – 2033.) planu razvoja distribucijske mreže HEP-ODS-a, s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 6. do 21. ožujka 2024.

Molimo vas da vaše primjedbe unesete u Obrazac za primjedbe. te da ga pošaljete na e-mail adresu najkasnije do 21. ožujka 2024. godine. Pri tome molimo:

  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2024-02"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2024-02 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika stvarnog ili potencijalnog korisnika mreže

Datoteke