Sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora - uloga Hrvatske energetske regulatorne agencije

Poticanje obnovljivih izvora energije - ukratko

Europska unija (EU) putem svoje energetske politike promovira važnost obnovljivih izvora energije (OIE) prvenstveno potičući njihovo povećano korištenje u proizvodnji električne energije zbog posljedičnog smanjenja korištenja fosilnih goriva, što neposredno rezultira smanjenjem emisija stakleničkih plinova, kao i povećanjem sigurnosti opskrbe uslijed korištenja raznovrsnih izvora energije u proizvodnji električne energije.

Vlada Republike Hrvatske je već u svom prvom paketu energetskih zakona, koje je Sabor donio 2001. godine, a koji su usmjerili hrvatsku energetsku strategiju prema harmonizaciji s energetskom strategijom EU, podržala obnovljive izvore energije kroz odredbu kojom se eksplicitno naglašava kako je korištenje obnovljivih izvora energije u interesu Republike Hrvatske. Provedbenu politiku i sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (OIEiK) određuju Hrvatski Sabor i Vlada Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske je od 2007. godine putem uredbi određivala minimalni udio električne energije proizvedene iz OIEiK (čija se proizvodnja potiče garantiranim otkupom) u ukupnoj potrošnji električne energije, dok je u listopadu 2013., donošenjem Nacionalnog akcijskog plana za obnovljive izvore energije do 2020. godine, odredila nacionalni cilj Republike Hrvatske za udio energije iz obnovljivih izvora u elektroenergetici, grijanju i hlađenju te u prijevozu.

Ministarstvo gospodarstva definira administrativni postupak stjecanja statusa povlaštenog (poticanog) proizvođača električne energije, te je s tim ciljem donesen Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije kao i nekoliko njegovih dopuna. U skladu s tim Pravilnikom, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je dužna, na temelju podnesenog urednog zahtjeva i ispunjavanja uvjeta iz pravilnika, izdati (prethodno) rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača.

Ograničenja ugovaranja (kvote) za ulazak pojedinih vrsta postrojenja (vjetroelektrane, solarne elektrane, itd.) u sustav poticanja, odnosno potpisivanje ugovora o otkupu s Hrvatskim operatorom tržišta energije (HROTE), određuje Vlada Republike Hrvatske.

Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača ne jamči pravo na poticajnu cijenu nego je, uz kvotu, uvjet za sklapanje dugogodišnjeg ugovora o otkupu s HROTE-om.

Obzirom da su poticajne cijene veće od cijene po kojoj HROTE energiju otkupljenu od povlaštenih proizvođača prodaje, razlika se nadoknađuje naknadom za poticanje OIEiK koju plaćaju krajnji kupci električne energije. Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje visinu navedene naknade.

HERA je u svojim mišljenjima na zakone odnosno podzakonske akte, ali i putem dopisa koji su dostavljeni Ministarstvu gospodarstva kao i u svojim godišnjim izvješćima, više puta ukazivala na previsoke poticajne cijene za proizvođače u sustavu poticanja, povećanje cijene električne energije krajnjim kupcima zbog visoke naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK te povećane troškove uravnoteženja elektroenergetskog sustava.

Opširnije ...