Rješenja o statusu povlaštenog proizvođača

Arhiva...

 1. ĐAKOVO HRAST d.o.o., Đakovo, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 2. MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o., Žakanje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MWe MAKSIM TRADE ENERGIJA - ŽAKANJE – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 3. Rješenje o odbijanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW trgovačko društva UNI VIRIDAS d.o.o.
 4. Rješenje o odbijanju zahtjeva trgovačkog društva Synergy Karlovac d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Djelomičnog rješenja o stjecanju povlaštenog proizvođača električne energije za I fazu gradnje proizvodnog postrojenja naziva MTE Logorište, klasa: UP/I-034-02/18-15/24, urbroj: 371-06-19-17 od 8. ožujka 2019.
 5. SAVA d.o.o., Stara Gradiška, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 6. A&A BIOENERGY VIRO, Virovitica, za postrojenje Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 7. ENERGY 9 d.o.o., Slatina, za postrojenje ENERGY 9 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 8. KIRCEK ENERGY d.o.o., Ljubešćica, za postrojenje ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 9. DRVNI CENTAR GLINA d.o.o., Glina, za postrojenje BE-TO DRVNI CENTAR – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 10. UNI VIRIDAS d.o.o., Zagreb, za postrojenje "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 11. SLAVONIJA OIE d.o.o., Slavnoski Brod, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 12. BE-TO GLINA, d.o.o., Glina, za postrojenje Bioelektrana-toplana Glina – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 13. DIN ENERGO d.o.o., Novoselec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu DIN Energo – Rješenje
 14. Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija Nard-Valpovo povlaštenog proizvođača SOLITUDO d.o.o. u stečaju, Osijek
 15. Rješenje o odbijanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Bioelektrana-energana na bioplin EKO KOTOR 1 trgovačkog društva EKO KOTOR d.o.o., Kotoriba
 16. Rješenje o odbijanju prijedloga društva BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Republika Turska, za odgodu izvršnosti Rješenja, klasa: UP/I-034-02/21-03/29, urbroj: 371-06-21-41 od 23. srpnja 2021. i za obnovu upravnog postupka pokrenutog na zahtjev društva Geo Power Energy Development d.o.o., Zagreb, za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije
 17. Rješenje o odbijanju prijedloga društva BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Republika Turska, za odgodu izvršnosti Rješenja, klasa: UP/I-034-02/18-15/06, urbroj: 371-06-21-61 od 23. srpnja 2021. i za obnovu upravnog postupka pokrenutog na zahtjev društva Geo Power Energy Development d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034-02/18-15/06, urbroj: 371-06-19-15 od 8. veljače 2019.
 18. SOLITUDO d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracija Nard-Valpovo – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 19. BIOPLIN PROIZVODNJA d.d., Gregurovec, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Slatina" 1 MW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 20. SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 21. Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWel – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 22. MICO d.o.o., Brijest, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hrastin – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 23. SOLITUDO d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracija Nard-Valpovo – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 24. SOLITUDO d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracija Nard-Valpovo – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2019. godinu
 25. SOLITUDO d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracija Nard-Valpovo – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2018. godinu