Javna rasprava o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2021. - 2030., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje

Sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19) Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) je provela postupak savjetovanja sa svim stvarnim ili potencijalnim korisnicima mreže o desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže.

HERA je objavila prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže 2021. - 2030., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje izrađen od strane Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (dalje: HOPS) na svojoj internetskoj stranici 30. prosinca 2020.

Tijekom savjetodavnog postupka, koji je trajao 15 dana, HERA je zaprimila primjedbe jednog energetska subjekta.

U okviru dostavljenih primjedbi i komentara nisu prepoznate dodatne investicijske potrebe.

HERA je sve zaprimljene primjedbe proslijedila HOPS-u na očitovanje koji je pojedine primjedbe i prijedloge za poboljšanje relevantnog dokumenta prihvatio te će ih ugraditi u novu inačicu desetogodišnjeg plana kojeg je poslati HERA-i na odobrenje.

HOPS-ova očitovanja na primjedbe se mogu vidjeti u tablici rezultata savjetovanja. HERA će prilikom odobravanja desetogodišnjeg plana provjeriti da li je HOPS korektno uzeo u obzir primjedbe zaprimljene tijekom javnog savjetovanja.

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi)


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

30. prosinca 2020. - U skladu sa Zakonom o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13, 120/15, 68/18 i 52/19) operator prijenosnog sustava svake godine do 30. rujna godine koja prethodi planu podnosi Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) na odobrenje desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže usklađen sa Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske i Programom provedbe Strategije energetskog razvoja, Nacionalnim akcijskim planom za obnovljive izvore energije te s desetogodišnjim planom razvoja distribucijske mreže, zahtjevima za priključenje građevina korisnika mreže na prijenosnu mrežu te planovima razvoja susjednih prijenosnih mreža.

Agencija se savjetuje sa svim stvarnim ili potencijalnim korisnicima mreže o desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže kroz javnu raspravu koja traje 15 dana. Od osoba ili subjekata koji za sebe tvrde da su potencijalni korisnici mreže može se zatražiti odgovarajući dokaz. Agencija na svojim internetskim stranicama objavljuje rezultate savjetodavnog postupka, osobito eventualne investicijske potrebe.

U razdoblju od 9. do 23. listopada 2020. godine Agencija je provela javnu raspravu za dostavljeni Desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže 2021. - 2030., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje. U međuvremenu, operator prijenosnog sustava je dostavio novu inačicu desetgodišnjeg plana za razdoblje 2021.- 2030., kako bi uzeo u obzir nužna ulaganja u prijenosnu mrežu za provedbu Zelene energetske tranzicije i digitalizacije.

Nova inačica Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže 2021. - 2030., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje u bitnome se razlikuje od osnovne inačice u tome da je dodano novo poglavlje 6. u kojem se opisuju nužna ulaganja u prijenosu mrežu radi provedbe Zelene energetske tranzicije i digitalizacije. Većina takvih investicija se prvi puta navodi u desetogodišnjim planovima razvoja prijenosne mreže. Sve takve investicije su prikazane u odgovarajućim slikama koje prikazuju razvoj prijenosne mreže te su navedene u Prilogu 1.

Uslijed značajnih promjena između dvije inačice desetogodišnjeg plana, Agencija smatra da je oportuno organizirati javnu raspravu za dorađeni desetogodišnji plan.

Ovim putem Agencija obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2021. - 2030., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 30. prosinca 2020. - 13. siječnja 2021. godine.

Molimo vas da svoje primjedbe unesete u Obrazac za primjedbe. te da ga pošaljete na e-mail adresu najkasnije do 13. siječnja 2021. godine. Pri tome molimo:

  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2020-10"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2020-10 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika stvarnog ili potencijalnog korisnika mreže

Datoteke