Nabava sustava za upravljanje uredskim poslovanjem i poslovnim sadržajima (SUUPPS)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave velike vrijednosti sustava za upravljanje uredskim poslovanjem i poslovnim sadržajima (SUUPPS)


Poziv na prethodno savjetovanje, 7. prosinca 2017.

Hrvatska energetska regulatorna agencija planira pokrenuti postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu sustava za upravljanje uredskim poslovanjem i poslovnim sadržajima (SUUPPS).

Člankom 198. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) propisano je da je javni naručitelj, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Slijedom navedenoga, pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na prethodno savjetovanje o dijelovima Dokumentacije o nabavi, klasa: 404-01/17-04/36, urbroj: 371-17-2 od 6. prosinca 2017. (dalje: Dokumentacija o nabavi), i to o:

  • opisu predmeta nabave,
  • tehničkim specifikacijama,
  • kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterijima za odabir ponude i
  • posebnim uvjetima za izvršenje ugovora.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 8 (osam) dana, računajući od dana objave Dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja.

Savjetovanje je otvoreno od 7. do 15. prosinca 2017.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:

Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Datoteke