carousel slide 01 carousel slide 02 carousel slide 03 carousel slide 04 carousel slide 05 carousel slide 06 carousel slide 07 carousel slide 08 carousel slide 09 carousel slide 10 carousel slide 11 carousel slide 12

Novosti

10. rujna 2020. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 10. rujna do 24. rujna 2020. godine.

Više ...


SAVJETOVANJE O RAZVOJU MODELA JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM

1. kolovoza 2020. - S ciljem transparentnosti u radu i što kvalitetnijom stručnom komunikacijom sa svim dionicima energetskog sektora RH kao i svom ostalom zainteresiranom javnošću, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) provodi savjetovanje o razvoju modela javne usluge opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj.

Iako ovakva savjetovanja nisu uobičajena u hrvatskoj praksi HERA smatra da je u ovom trenutku korisno prikupiti razmišljanja svih dionika tržišta plina u RH kao i svih ostalih zainteresiranih strana, stoga pozivamo sve koji žele aktivno sudjelovati u ovom savjetovanju da predlože opcije razvoja modela javne usluge i provedbe javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge kroz ispunjavanje Upitnika o razvoju modela javne usluge opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj (online upitnik) koji je dostupan na internetskoj stranici HERA-e od 1. do 25. kolovoza 2020. godine.

Više ...


OBAVIJEST ENERGETSKIM SUBJEKTIMA NA PLINSKOM TRŽIŠTU
Donesena je nova Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina i Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

15. srpnja 2020. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 15. sjednici održanoj 8. srpnja 2020. donijelo je novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (dalje: Metodologija za transport plina) i Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (dalje: Izmjene i dopune Metodologije za UPP).

METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

Prvenstveni razlog donošenja nove Metodologije za transport plina je provedba Uredbe Komisije (EU) 2017/460 оd 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (Tekst značajan za EGP SL L 72/29) (Uredba NC TAR). Osnovni cilj Uredbe NC TAR je uspostaviti ujednačena pravila o načinu utvrđivanja i strukturi tarifa za transport plina, radi integracije plinskog tržišta i promicanja međusobnog povezivanja plinskih sustava te unaprjeđenja sigurnosti opskrbe plinom na EU razini. Donošenju nove Metodologije za transport plina prethodilo je donošenje Odluke o elementima metodologije za utvrđivanje referentne cijene plinskih transportnih usluga (NC TAR Odluka) i Odluke o popustima, množiteljima i sezonskim faktorima u skladu s Uredbom NC TAR. Navedene odluke donesene su 23. svibnja 2019., a nakon provedenog javnog savjetovanja.

Nova Metodologija za transport plina, osim elemenata o kojima su donesene NC TAR Odluka i Odluka o popustima, množiteljima i sezonskim faktorima, uključuje i izmjene kojima se unaprjeđuje i usklađuje regulatorni okvir djelatnosti transporta plina, a s ciljem donošenja primjenjivih iznosa tarifnih stavki za transport plina počevši od trećeg regulacijskog razdoblja koje započinje 1. siječnja 2021. godine.

Više ...


Priopćenje za javnost

1. lipnja 2020. - Očitovanje Hrvatske energetske regulatorne agencije povodom recentnih napisa i objava u medijima, kojima se Agencija i njezin čelnik dovode u vezu s aktualnim istražnim radnjama koje se provode, između ostalog, i u odnosu na proceduru ishođenja statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti čiji su poslovi, ovlasti i odgovornosti utvrđeni Zakonom o regulaciji energetskih djelatnost, zakonom kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

U skladu s člankom 11. stavkom 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnost ("Narodne novine", broj 120/12, 68/18), jedan od osnovnih poslova HERA-e je izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije te privremeno i trajno oduzimanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

Stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije kao i uvjeti za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije uređeni su Zakonom o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13, 102/15 i 68/18), Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ("Narodne novine", broj 100/15 i 111/18) te Pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije ("Narodne novine", broj 132/13, 8/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15) u dijelu u kojem nije protivan odredbama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Na postupke povodom zahtjeva nositelja projekata za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Slijedom navedenih propisa, status povlaštenog proizvođača električne energije stječe se rješenjem o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije kojeg izdaje HERA na zahtjev nositelja projekta uz koji je priložena propisana dokumentacija, a u skladu s procesnim pravilima upravnog postupka.

U razdoblju prije stupanja na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, prije izdavanja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, nositelj projekta je bio u obvezi ishoditi prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije , a sve u skladu s propisima koji su tu materiju tada uređivali. Takvo prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača se je moglo ishoditi ako je nositelj projekta ispunio uvjete i dostavio HERA-i dokumentaciju propisanu tada važećim propisima, a na rok važenja kako je to bilo određeno u propisima. Tako izdano prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije prestalo bi važiti istekom roka na koji je bilo izdano (odnosno eventualno produženo) ako nositelj projekta u roku važenja ne bi podnio HERA-i zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača.

Člankom 20. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisani su uvjeti za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača općenito dok je sama dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje predmetnih uvjeta propisana člankom 9. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

Ako nositelj projekta, kao stranka u upravnom postupku, nije uz svoj zahtjev dostavila svu potrebnu dokumentaciju i dokaze, HERA ju je dužna, u skladu s odredbama članka 47. Zakona o općem upravnom postupku, pozvati da to učini, a kako bi se o takvom zahtjevu mogla donijeti meritorna odluka.

Ako je zahtjevu udovoljeno te je izdano rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, takav povlašteni proizvođač ima prava i obveze propisane člankom 19. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji odnosno takav povlašteni proizvođač električne energije, među ostalim, osim eventualnog prava na poticajnu cijenu koja bi proizlazila iz ugovora o otkupu koji je sklopljen s Hrvatskim operatorom tržišta električne energije d.o.o. na temelju propisa koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, ima primjerice pravo na prioritetnu isporuku električne energije u elektroenergetsku mrežu, zatim pravo sudjelovanja u sustavu jamstva podrijetla električne energije kao i pravo na poticaje i druga prava prema tom Zakonu za neto isporučenu energiju koju utvrđuje operator prijenosnog sustava i/ili operator distribucijskog sustava, a u skladu s odredbama istog Zakona, zakona kojim se uređuje tržište električne energije i podzakonskim propisima donesenim na temelju toga zakona te mrežnim pravilima prijenosnog, odnosno distribucijskog sustava.

Tijekom važenja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije takav povlašteni proizvođač dužan je pridržavati se svih uvjeta pod kojima je takav status stekao, a u slučaju bilo kakve promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja i/ili proizvodnje jedinice, dužan je od HERA-e zatražiti prethodnu suglasnost na planirane promjene, a u slučajevima propisanim člankom 24. stavkom 6. HERA može rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača i izmijeniti.

Zaključno, naglašavamo da je u svim upravnim postupcima vezano za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije HERA postupala i postupa u skladu s propisima kojima se ta materija uređuje uz odgovarajuću primjenu procesnih pravila Zakona o općem upravnom postupku.


Priopćenje za javnost sa 20. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 18. rujna 2020.

Priopćenje za javnost sa 19. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 9. rujna 2020.

Priopćenje za javnost sa 18. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 31. kolovoza 2020.

Priopćenje za javnost sa 17. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 19. kolovoza 2020.


DONESENE IZMJENE OPĆIH UVJETA ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

23. travnja 2020. - Upravno vijeće HERA-e je na 9. sjednici održanoj 16. i 17. travnja 2020. godine donijelo Izmjene Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom ("Narodne novine", broj 49/20) koje stupaju na snagu s današnjim danom.

Kako bi u aktualnoj situaciji uzrokovanoj epidemijom koronavirusa donekle olakšao položaj poduzetništva i gospodarstvenika – kupaca električne energije – u Republici Hrvatskoj, Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 9. sjednici Upravnog vijeća donijela Izmjene Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom kojima se ukida penalizacija prekoračenja planirane vršne radne snage te redefinira obračun vršne radne snage u razdobljima nastupanja i ukidanja izvanrednih okolnosti.

Više ...


Najave

Arhiva...

Copyright © 2005-2020 HERA. Sva prava zadržana. –