Informacije za povlaštene proizvođače električne energije

Stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Status povlaštenog proizvođača električne energije stječe se:

  1. rješenjem HERA-e na temelju zahtjeva za pojedino proizvodno postrojenje ili
  2. u slučaju proizvodnje električne energije u proizvodnim postrojenjima koje su "jednostavne građevine" sukladno propisu iz područja gradnje, na temelju dokaza da je proizvođač električne energije ostvario pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu.

Stjecanje i održavanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije je uređeno Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine, br. 100/15, 111/18) i Pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (Narodne novine, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15).

Smjernice za pripremu dokumentacije

Obrasci i predlošci

Upute za dostavu dokumentacije

Dokumentacija koja se dostavlja HERA-i je često obimna i sadrži brojne priloge, a uz to dio dokumentacije se mora dostaviti u elektroničkom i tiskanom obliku pa su stoga izrađene upute koje pojašnjavaju dostavu dokumentacije:

Dostava Izvješća o ostvarenju godišnjih planova proizvodnje za prethodnu godinu

Povlašteni proizvođači su dužni dostaviti HERA-i Izvješće o ostvarenju godišnjih planova proizvodnje za prethodnu godinu za postrojenja za koje je:

  • propisan uvjet uštede primarne energije (UPE) ili
  • propisana minimalna ukupna godišnja učinkovitost proizvodnog postrojenja.

Izvješće se, za svako postrojenje pojedinačno, dostavlja HERA-i u (1) tiskanom i u (2) elektroničkom obliku do kraja veljače za prethodnu godinu.

Za pripremu Izvješća i nužnih priloga potrebno je proučiti gore dostupne Smjernice za izradu Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje.

Prezentacija s radionice održane 5. veljače 2020. godine sa svrhom pojašnjavanja pripreme Izvješća.

Promjene na postrojenjima

Člankom 24. stavkom 1. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisano je da povlašteni proizvođač koji je od Agencije ishodio rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, a koji planira izvršiti promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja, dužan je od Agencije zatražiti prethodnu suglasnost na planirane promjene.

Izdavanje prethodnih rješenja

Stupanjem na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, br. 100/15), 1. siječnja 2016., prestala je vrijediti odredba Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, br. 22/13, 102/15) prema kojoj je elektroenergetski subjekt ili druga pravna ili fizička osoba, prije stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije, dužna od HERA-e ishoditi prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

S obzirom da Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ne predviđa izdavanje prethodnih rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, HERA odbacuje zahtjeve za izdavanje takvih rješenja.