Informacije za povlaštene proizvođače električne energije

Stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Status povlaštenog proizvođača električne energije stječe se:

  1. rješenjem HERA-e na temelju zahtjeva za pojedino proizvodno postrojenje ili
  2. u slučaju proizvodnje električne energije u proizvodnim postrojenjima koje su "jednostavne građevine" sukladno propisu iz područja gradnje, na temelju dokaza da je proizvođač električne energije ostvario pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu.

Stjecanje i održavanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije je uređeno Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine, br. 100/15, 111/18) i Pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (Narodne novine, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15).

Smjernice za pripremu dokumentacije

Obrasci i predlošci

Upute za dostavu dokumentacije

Dokumentacija koja se dostavlja HERA-i je često obimna i sadrži brojne priloge, a uz to dio dokumentacije se mora dostaviti u elektroničkom i tiskanom obliku pa su stoga izrađene upute koje pojašnjavaju dostavu dokumentacije:

Dostava Izvješća o ostvarenju godišnjih planova proizvodnje za prethodnu godinu

Povlašteni proizvođači su dužni dostaviti HERA-i Izvješće o ostvarenju godišnjih planova proizvodnje za prethodnu godinu za postrojenja za koje je:

  • propisan uvjet uštede primarne energije (UPE) ili
  • propisana minimalna ukupna godišnja učinkovitost proizvodnog postrojenja.

Izvješće se, za svako postrojenje pojedinačno, dostavlja HERA-i u (1) tiskanom i u (2) elektroničkom obliku do kraja veljače za prethodnu godinu.

Za pripremu Izvješća i nužnih priloga potrebno je proučiti gore dostupne Smjernice za izradu Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje.

Prezentacija s radionice održane 5. veljače 2020. godine sa svrhom pojašnjavanja pripreme Izvješća.

Promjene na postrojenjima

Člankom 24. stavkom 1. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisano je da povlašteni proizvođač koji je od Agencije ishodio rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, a koji planira izvršiti promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja, dužan je od Agencije zatražiti prethodnu suglasnost na planirane promjene.

Ispunjeni obrazac Zahtjeva sa svim prilozima šalje se Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji
(1) u tiskanom obliku
(2) u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte na adresu .
Pritom je potrebno slijediti Upute za dostavu dokumentacije.

Zamjena i kvarovi mjerne opreme

Člankom 19. stavkom 12. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisane su dužnosti povlaštenog proizvođača električne energije pa je tako, među ostalim, povlašteni proizvođač dužan održavati mjernu opremu u njegovoj nadležnosti i vlasništvu te iskazivati istinite i točne mjerne podatke. Međutim, u praksi se događaju kvarovi i zamjene mjerne opreme zbog čega u nekom razdoblju nema mjerenja veličina koje ulaze u izračun ukupne godišnje učinkovitosti ili uštede primarne energije postrojenja. U takvim slučajevima treba postupati prema Pojašnjenju vezano uz održavanje i zamjenu mjerne opreme te procjene mjernih podataka za razdoblja u kojima nije bilo mjerenja.

Izdavanje prethodnih rješenja

Stupanjem na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, br. 100/15), 1. siječnja 2016., prestala je vrijediti odredba Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, br. 22/13, 102/15) prema kojoj je elektroenergetski subjekt ili druga pravna ili fizička osoba, prije stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije, dužna od HERA-e ishoditi prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

S obzirom da Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ne predviđa izdavanje prethodnih rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, HERA odbacuje zahtjeve za izdavanje takvih rješenja.